Алгоритъм за изчисляване броя на знаците в периодиката

 

Често наши клиенти, които започват издаване на периодика, изпитват в началото затруднения с обема на материалите по страниците. Затова по-долу ви предоставяме един универсален алгоритъм, по който да се изчисляват знаците в една печатна страница на периодично издание.

Нека приемем условно размер на публикацията – 290х420 мм - това е един от популярните таблоидни формати за вестици (приблизително А3 формат).

1. Създайте нова страница с уточнените размери и задайте броя на колоните и междуколонното разстояние.

2. Изберете шрифт за основния стил на текста и задайте за него кегел и лединг. В примера ще използваме шрифт Hebar -  Normal, кегел 9,5 пункта, лединг – 11,5 пункта.
Общ размер на печатуемото поле – 260х390 мм
Размер на печатуемото поле за текст (без колонцифри) – 260х374 мм
Брой колони – 6 (ширина на колона – 40 мм, междуколонно разстояние – 4 мм).

3. Излейте някакъв плътен текст на цялата страница и вижте колко знака общо побира тя при избрания основен шрифт. Приемаме общ брой знаци плътен текст – приблизително 12 000.

4. Сметнете колко знака се събират в 1 см от колона (колонсантиметър) - добре е да направите няколко пресмятания, за да постигнете по-точен среден резултат. В примера - приблизително 65-66 знака на колонсантиметър.
Обърнете внимание - в случая правим изчисления на основата на 6-колонен макет. Същите изчисления трябва да се направят и ако имате и други макети за изданието (5-, 7- колонен и т.н.).

5. Пресметнете колко сантиметра отнемат заглавията , подзаглавията и вътрешните заглавия - на 1, 2 и повече редове.

6. След като имате необходимата информация, можете да започнете макетиране на страницата в зависимост от текстовия материал и илюстрациите, с които разполагате.

Изчисленията се правят, както следва:

Общо гладък текст на цяла страцица 6 колони – 12 000 знака
Заглавие на 1 ред през шестте колони отнема 3 см по височина – значи 6х3 общо 18 колонсантиметра или вадим 18х65 = 1170 до 1200 знака – остават ни приблизително 10 800 знака текст.
Една илюстрация с височина 10 сантиметра, разположена на 2 колони – това са 10х2 – 20 колонсантиметра – вадим още приблизително 1300 знака и ни остават 9500 знака за текст.
Ако заглавието е на два реда – трябва да се извадят още 1200  знака от материала.
Ако има вътрешни заглавия – всяко от тях отнема един колонсантиметър, т.е. трябва за 5 вътрешни заглавия да се приспаднат още поне 330 знака.

Ако материалите са повече от един на страница, тогава може да се пресметне по колонсантиметри колко знака плътен текст събира всеки материал на отреденото му място и се повтарят изчисленията, описани по-горе.