Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях


В сила от 10.06.2006 г. Обн. ДВ., бр.43 от 26 май 2006 г.

 

Раздел II.
Общи изисквания към етикетирането на аерозолните флакони

Чл. 3. (1) Лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, са длъжни да ги етикетират съгласно изискванията на наредбата.

(2) Търговците са длъжни да продават само аерозолни флакони, етикетирани в съответствие с разпоредбите на наредбата.

Чл. 4. Етикетът на всеки аерозолен флакон трябва да съдържа следните данни:

1. наименованието и адреса или търговската марка на лицето, което пуска на пазара аерозолните флакони;

2. означения, които дават възможност да се идентифицира партидата;

3. символът "3" (обърнат епсилон), удостоверяващ съответствието с изискванията на наредбата;

4. надпис: "Съд под налягане: да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 °С. Да не се пробива или изгаря дори и след употреба.";

5. надпис за допълнителни предпазни мерки, предупреждаващи за специфични опасности за потребителя при употреба на продукта;

6. нетно съдържание като маса и като обем.

Чл. 5. В случаите, когато аерозолният флакон е със запалимо съдържание, на етикета трябва да се поставят и:

1. съответните символи и знаци за опасност по чл. 33 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г. и бр. 50 и 57 от 2005 г.), предупреждаващи, че веществата и препаратите, съдържащи се в аерозолния флакон, включително пропелантът, са запалими;

2. съответните стандартни рискови фрази, определени съгласно критериите за класифициране и етикетиране на приложение № 2 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

3. надпис: "Да не се пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен материал";

4. надпис: "Да се държи на разстояние от запалителни източници - Да не се пуши";

5. надпис: "Да се пази от деца".

Чл. 6. (1) Когато лицето, отговорно за пускането на пазара на аерозолни флакони, притежава резултати от изпитвания и други данни, удостоверяващи липсата на риск от запалване при нормални или предвидими условия на употреба на аерозолни флакони със запалимо съдържание (Х), се допуска информацията по чл. 5 да бъде заменена с обозначение за количеството запалим материал, съдържащ се в аерозолния флакон, чрез следния предупредителен надпис: "Х % от масата на съдържанието е запалима".

(2) Резултатите и данните по ал. 1 се предоставят на контролните органи.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Лицето, отговорно за пускането на пазара на аерозолни флакони, предоставя копие от документите по ал. 1 на контролните органи на държавите - членки на Европейската общност, при поискване.

Чл. 7. Допуска се информацията по чл. 4 и 5 да бъде нанесена на отделен, прикрепен към аерозолния флакон, етикет, когато размерите на аерозолния флакон са малки и обемът му е не по-голям от 150 ml.

Чл. 8. (1) Надписите при етикетирането на аерозолните флакони трябва да бъдат на български или и на български език.

(2) Надписите при етикетирането трябва да бъдат видими и неизтриваеми.

Чл. 9. На етикета може да се нанася и допълнителна информация, изисквана по реда на други нормативни актове.

Чл. 10. При етикетирането на аерозолни флакони не трябва да се използват маркировка или надписи, които могат да бъдат възприети като символа "3" (обърнат епсилон).