Създаване на библиография

 

За оформянето на библиография важат стандартите на БДС - БДС 2497–87 Библиографски данни в книгите и БДС 14569–88 Библиографски данни в периодичните издания. Подреждането е по азбучен ред, като се започва с автори на кирилица и се премине на цитирани автори на литница. Ето някои примерни оформления:

­ Книга от един автор

Иванов, Г. История на земеделието, С.: Наука и изкуство, 2002. 450 с.

или:

Иванов, Георги. История на земеделието, С.: Наука и изкуство, 2002. 450 с.

­ Книга от няколко автори

Иванов, Г., А. Петров и Г. Георгиев. История на земеделието, С.: Наука и изкуство, 2002. 450 с.

­ Периодика

Попов, Т. Вирусни болести. ­ Растителна защита, 2002, № 2­3, 10­16.

или:

Попов, Т. Вирусни болести. //Растителна защита, 2002, № 2­3, 10­16.

Списъкът на литературата се подрежда азбучно по името на първия автор. Ако един автор се цитира повече от един път, най-напред се изписват самостоятелните му публикации, подредени по години. Следват публикациите с един съавтор, с двама съавтори и т.н.

Публикации на един и същ автор, на колектив от двама души, подредени по един и същи начин, или на по-голям колектив с един и същ първи автор, независимо от подреждането на останалите имена, в една година, се посочват като 2005а, 2005в и т.н.

Ако библиографията се съставя на английски език, имената на авторите и на списанията на кирилица или на различна от латиница азбука, се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски.

Използват се изписването на имената и на заглавията на статиите от английското резюме на статиите, които имат такова. Същото се прави с названието на списанието, ако на заглавната страница е посочена английска версия. Всички текстове на латинска азбука се посочват, както са в оригинала, независимо от езика.

При транслитерирането не се търси звуковият ефект съгласно правилата в английски, френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин: А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, K = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, X = КН, Ц = ТSН, Ч = СН, Ш = SН, Щ = SНТ, Ъ = U, ЬО = YО, Ю = YU, Я = YА, Э = E. ы = Y.

Оригиналният език на статиите и книгите, преведени на английски език, се посочва след библиографското описание в скоби (български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, ако е на кирилица, монголски = Мо, гръцки — Gr, грузински = Geor., японски = Jа, китайски = Ch, арабски = Аr и т.н.

Препоръчва се следното подреждане на списъка с литературата:

а) За списания

Ivanov, I. S., 1989. The effect of temperature on maize growth. Plant Science, 25:125-129 (Bg).

Stoyanov, N. T., I. L. Torev and L. I. Marinova, 1993. Relationship between genotype of sire and dam, and level of insulin-like growth factor in cows post partum. Animal Sci., 26 (1): 24-132 (Bg).

б) За доклади и резюмета от симпозиуми

Petrov, I. and, S. H. Shopov, 1979. Rumen ammonia levels and digestibility of ration with NaOH treated wheat straw. In: M.Ivanov (Editor), Processing Low Quality Roughages and Their Use in Ruminant Feeding. (Proceeding of symposium, 16-19 June, 1977, Pleven) Research Institute for Fodder Production, Pleven, pp. 126-129 (Bg).

Blajan, L. and V. Kouba, 1991. The role, possible evaluation and future structure of animal health servise in Eastern Sarope In:.). Bouazoglu and J. Renaud (Editors). The Livestock Production Sector in Eastern Europe as Affected by Current Changes (Proceedings of the round-table organized by EAAP and FAO, Budapest, 14-17 April, 1991. EAAP Publication No. 57,1991), Pudoc Wageningen, pp. 172-178.

в) За материали от симпозиуми, публикувани в списание

Korevaar, H., 1992. The nitrogen balance on intensive Dutch dairy farms; a review. In: A. A. Yongebreur et al. (Editors) Effects of Cattle and Pig Production sustems on the Enviroment: Livestock Prod. Sci., 31: 17-27.

г) За книги

Podkowak, W., 1978. Nowoczesne Melody Kiszenia Pasz. Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa, 379 pp. (Pl).

д) За книги с отделен авторски колектив на всеки раздел

Kunev, M., 1989. Pig fattening. In: A. Alexiev (Editor) Farm Animal Feeding, vol. III. Feeding of Different Animal Species, Zemizdat, Sofia, pp. 233-243 (Bg).

В заглавията на книгите на английски език се изписват с главни букви думите без съюзите и членовете (определителен или неопределителен). След библиографските данни за книгите се посочва техният обем, например 379 рр. При цитиране на отделни страници от книга това се посочва в текста на статията. Например: Според Кramer et al. (1993 рр. 725-736).

Използва се International List of Periodical Title Word Abbreviations при съкращаване на заглавията на списанията или да се изписват пълно.

При позоваване на лично съобщение името на автора не се вписва в списъка на литературата, а това се отбелязва в текста след цитирането му по следния начин: (Brown, Y, М. Personal communication, 2002). В този случай се посочват инициалите на името в текста.