Термини, свързани с илюстрациите

 

Видове графики (Graphic Types)

В програмите за предпечат QuarkXPress и Adobe InDesign можете да импортирате без проблем сканирани илюстрации или създадени с някоя графична програма от типа на Corel Draw! или Adobe Illustrator. Тъй като илюстрациите са различни по тип и файлов формат, тук ще се спрем на най-популярните от тях.

Векторни графики (Vector Graphics)Векторна графика

Векторните графики (vector graphics) са графични изображения, съставени от отделни обекти (криви, правоъгълници, окръжности и др.), които са описани от програмата като вектори. При всяко редактиране на обекта, той се преизчислява от програмата. Предимството на тези графики е, че могат да бъдат променяни техните размери (да се мащабират), да се изкривяват и т.н., без да се променя качеството им.
Често за тях се използва и терминът обектно ориентирани графики (object oriented graphics).
Сред най-популярните програми за създаване и редактиране на векторни графики са Corel Draw! и Corel Designer, Adobe Illustrator и др. Програми за предпечат като QuarkXPress или Adobe InDesign позволяват експортиране на файлове в EPS формат, които могат да бъдат преобразувани във векторни изобажения (ако в публикацияа обаче има растерни изображеиня, те си остават такива и не се векторизират).
За експортиране на векторни изображения използвайте EPS или PDF формат.

 

Растерни графики (Bit-mapped Graphics) Растерна графика

При растерните графики (bit-mapped graphics) изображенията са съставени от множество точки, разположени в правоъгълна решетка, наричана растер (screen). В англоезичните страни ще срещнете термина screen. Наричат се още и битмап изображения (bitmap). Bitmap, преведена буквално, означава карта на битовете, но всъщност това е по-скоро таблица, в която са дефинирани координатите на всяка точка от изображението. Недостатъкът на тези илюстрации е, че могат да се мащабират само в определени граници
Малко уточнение ­ макар че говорим за точки, всъщност става въпрос за различни неща. Когато сканиранираме изображение, имаме отчети (samples) и съответно разделителната способност на скенерите е по-добре да се назовава samples per inch (spi). По-често обаче можете да срещнете pixels per inch (ppi). За показване на това изображение на екрана на монитора се използват пиксели (pixels). А когато го отпечатваме на принтер, използваме принтерски точки (dots) и съответно разделителната им способност е dots per inch (dpi). От своя страна, принтерските точки образуват полутоновите точки (spots), които изграждат самото изображение. Повече за принтерските точки можете да прочетете тук.
В зависимост от това колко бита информация се използват за представяне на една точка, илюстрациите биват:

Щрихови (black & white) ­ 1 бит ­ черно или бяло. Черно-бяла графика

Сиво полутоново изображение или сива скала (grayscale) ­ 8 бита ­ 256 нива на сивото (по този начин се представят класическите черно-бели илюстрации).

Цветни (color) ­ те могат да бъдат с 8, 24, 32 или повече бита. Това са цветни фотографии или качествени графики.

Към растерните изображения причисляваме и сканираните илюстрации, обработени от програми за фоторетуш. Най-популярните програми от този род са Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Gimp и др.

Файлови формати за илюстрации (Picture Files)

По принцип файловите формати са много повече от представените по-долу, но ние се спираме на най-популярните, които можете да импортирате без проблеми в QuarkXPress.

TIFF

TIFF (Tag Image File Format) е безспорно най-популярният формат в предпечатната подготовка. Използва се основно при сканирани илюстрации, обработвани от програми за фоторетуш. TIFF файлове могат да бъдат записвани с компресия без загуби на информация ­ LZW.

EPS

EPS (Encapsulated PostScript) се използва като файлов формат от програми за фоторетуш, работещи с растерни графики, но в EPS могат да се експортират и илюстрации, създадени от програми за векторни графики като Adobe Illustrator и Corel Draw!.

DCS

DCS (Desktop Color Separation) е разширение на EPS файловия формат. Използва се при тифеци за намаляване размера на цветоотделките, тъй като има възможност да записва отделните канали в различни файлове в зависимост от опциите.

DCS 2.0

DCS 2.0 (Desktop Color Separation 2.0) пък е разширение на DCS файловия формат. Това е засега единственият формат, който подържа многоканални цветотделки като CMYK + 1, 2 или няколко допълнителни цветове или Hexahrome за шестцветен печат. При импортиране на DCS 2.0 файл в поле за илюстрация в палитрата за цветовете се импортират и допълнителните цветове, зададени в него. Трябва да внимавате да не изтриете от палитрата тези цветове, защото тогава файлът ще се цветоотдели некоректно!

Файловете в TIFF и EPS формат могат да се използват както на PC, така и на Mac. Все пак, ако прехвърляте EPS файлове между PC и Mac, записвайте ги по възможност в Adobe Photoshop EPS формат. Ако това е невъзможно, тогава в PSD формат.

WMF

WMF (Windows Metafile) както файловете в EPS формат, могат да съдържат растерни или векторни графики. Ако импортирате векторна илюстрация в QuarkXPress за Windows през клипборда, тя ще получи разширение WMF. Някои програми за векторна илюстрация използват този формат като файл за предварителен оглед (preview) на EPS файловете.

Този тип файлове не се цветоотделят коректно от QuarkXPress ­ цветовете се отпечатват такива, каквито ги виждате на екрана на програмата.

BMP

BMP (Microsoft Windows Bitmap) е използван главно в Windows, който разполага с комплект от BMP изображения за фон на самата програма. Ако импортирате растерна илюстрация в QuarkXPress през клипборда, тя ще получи разширение BMP.
Не е желателно да използвате този формат, но ако държите да го имате в публикацията си, поне работете с черно-белия му вариант, защото BMP не поддържа CMYK цветове.

PICT

PICT (Macintosh Picture) е форматът, който е аналог на WMF или BMP форматите на PC компютрите в Mac-овете (разработен е за програмата MacDraw). В този формат могат да бъдат записани както растерни, така и векторни илюстрации.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) придоби изключителна популярност покрай интернет. JPEG (произнася се “джей пег”) файловете компресират информацията за изображението със загуби, но, от друга страна, постигат голяма степен на компресия и по-малък размер на файла. Един от основните формати за изображения, използвани в уебстраниците.

GIFGIF илюстрация

GIF (Graphics Interchange Format) е конкурентът на JPEG в интернет, разработен от CompuServe. GIF (произнася се “джиф”, макар че е популярен и като “гиф”) файловете поддържат максимум 256 цвята (в особения режим Indexed Color), което води до недотам вярно представяне на цветовете на изображението. За разлика от JPEG те поддържат компресия без загуби и може да задавате зони на прозрачност на изображенията.

Ако имате висококачествени илюстрации във вашия уеб-документ, използвайте JPG, а за висококонтрастни изображения или текст ­ GIF.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) е разработен като алтернатива на GIF (заради дълги съдебни битки за авторските права върху метода на компресия). PNG (произнася се “пинг”) файловете съчетават качества и от JPEG, и от GIF файловете ­ поддържат както RGB цветови модел, така и Indexed Color. Освен това поддържат и прозрачност на изображенията. Тъй като този формат е разработен специално за уебприложение, той не поддържа CMYK цветове.

SCT

SCT (Scitex Continuous Tone) е файлов формат на фирмата Scitex, разработен за изображения, дигитализирани от скенери Scitex. По принцип форматът Scitex CT не е много популярен за Windows, но при Mac се употребява често. Той подържа CMYK цветове и се цветоотделя съвсем коректно от QuarkXPress, така че можете да го използвате без особени притеснения. Форматът не подържа компресия.

PCD

Илюстрации от PCD (Photo CD) на Eastman Kodak. В тези компактдискове илюстрациите са записани в компресиран вид в 5 стандартни размера (от 128 х 192 до 2048 х 3072 пиксела) ­ общо 100 илюстрации на диск. Особеното при този формат е цветовият модел, който използва ­ YCC (той предполага по-широк спектър от цветове от RGB и CMYK, но друг въпрос е дали те ще се отпечатат).

PDF

PDF (Portable Document Format) ­ свидното чедо на Adobe вече може да бъде импортирано спокойно като илюстрация в Quark XPress. PDF файловете са основани на PostScript езика (подобно на EPS файловете), но са специално разработени за публикуване на информация в електронен вид. Можете да създадете PDF файл от различни програми и те ще се възпроизведат по един и същи начин на екран или на печат (не без помощта на програмата Adobe Acrobat). Ако имате инсталиран Adobe Acrobat, можете да създавате PDF файлове от QuarkXPress с командите Print или Еxport.

Пътища (Paths) и алфа канали (Alpha Channels)

Пътища (Paths)Photoshop път

В програмите за фоторетуш или векторна графика (например Adobe Photoshop и Adobe Illustrator) можете да задавате път (path) около част от някое изображение и после по този път изображението да бъде изрязано (тифецвано). Пътят се създава с криви на Безие (Bеzier curves), чиято форма можете да редактирате с помощта на контролните им точки. След като сте създали път, можете да изрежете оградената част от илюстрацията с помощта на командата Clipping path (в Adobe Photoshop). Независимо че виждате цялата илюстрация, ако я импортирате в QuarkXPress, там ще видите само изрязаната част.

Ако импортирате илюстрация с clipping path, ще можете по него да задавате обливане на текст и дори да го редактирате. Всъщност, щом импортирате илюстрация с път, програмата автоматично разпознава пътя и прави фона прозрачен.

Това, което в Adobe Photoshop се нарича clipping path, в QuarkXPress е embedded path. Самата програма може да създава собствен clipping path.

Алфа канали (Alpha Channels)

Този термин доскоро бе популярен само при програмите за фоторетуш. Всяка цветна илюстрация съдържа няколко цветни канала (например при RGB илюстрациите имате канал за общия изглед, канал за червения цвят, канал за зеления и канал за синия цвят). Ако в тази илюстрация направите някаква селекция и я запишете, то тя се записва като отделен канал, наречен алфа канал (alpha channel). Този алфа канал по принцип е 8-битов (с 256 нива на прозрачност). В една илюстрация могат да бъдат добавени няколко такива алфа канала.

Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)Тифец

В периодиката много често се използват илюстрации, при които фонът е премахнат и е оставен само обектът или обектите на преден план. Тези илюстрации са популярни като “тифеци” (Гурутата от професионалния предпечат ще подскочат до тавана като чуят да наричате така галещия ухото термин “свободно стояща автотипия”). За да бъде постигнат този ефект, илюстрацията първо се обработва в програма за фоторетуш, където желаната част от изобажението се "изрязва" с път (clipping path) или алфа канал (alpha channel), и се експортира обикновено като файл в EPS, TIFF или PSD формат. Програмитe за предпечат като Adobе InDesign позволяват да се избира изрязване от всички създадени пътища или алфа канали при импорт на илюстрацията.