Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки

 

Приета с Постановление на Министерскя съвет № 131 и обнародвана в ДВ, бр. 60 от 19'99 г.

Раздел II. Изисквания при етикетирането

Чл. 3. (1) Нехранителните стоки се предлагат на потребителите с етикет(и), прикрепен към стоката или опаковката и, написан на български език или и на български език.

(2) Етикетът на нехранителните стоки съдържа следните задължителни данни:

1. производител, вносител, ако стоката е от внос (наименование, търговска марка);

2. наименование на стоката, контролен номер, в случай че има такъв, или друг идентификационен номер;

3. страна на произход;

4. цена.

(3) В зависимост от вида на стоката се обозначават:

1. състав или ocновни характеристики;

2. предупреждения, рискове при употреба;

3. изисквания за съхраняване, манипулиране и употреба;

4. указания за ползване, когато е необходимо.

Чл. 4. Информацията, която трябва да бъде предоставена за стоките, предлагани на потребителите, с изключение на задължителните данни по чл. 3, може да бъде изразена и чрез всеобщо познати указания посредством международно приети знаци и символи.

Чл. 5. Когато нехранителни стоки се поставят в транспортни опаковки, транспортните опаковки се етикетират или маркират с данни за наименованието на стоката, името и адреса на производителя или на вносителя, ако стоката е от внос, нетното тегло и броя на единичните опаковки, както и със задължителните предупредителни знаци за транспортиране.