Антична литература - съдържаниеАнтична литература - корица

Няколко встъпителни думи
Глава първа - СТАРОГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ
Мит и митология
Три определения за мит
Характеристики на мита
Митология
Обособени групи митове
Приказка и мит
Сказание
Предание
Легенда
Сага
Развитие на древните представи за облика на божествените същества
Теогония (раждане на боговете) по Хезиод
Поколения в старогръцката митология
По-важни божества в старогръцката митология
Небесни (уранични) божества
Морски божества
Подземни (хтонични) божества
Глава втора - СУКЦЕСИЯ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ РОДОВЕ
Синкретизъм на словесността
Сукцесия на литературните родове
Що е сукцесия
Сукцесия на литературните родове в старогръцката литература
Поезия
Проза
Глава трета - СТАРОГРЪЦКИ ЕПОС
Епос. Видове епос
Що е епос
Видове старогръцки епос
Особености на Омировия епически стил
Епически герои
Основни черти на епическите герои
Етика на героя
Крайности в поведението на героите
Как са обрисувани героите в епоса
Стихосложение и структура на епическата песен
Метрическо стихосложение
Стихотворни стъпки
Хекзаметър
Глава четвърта - ТРОЯНСКИ МИТОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ
Митове за Троянската война
Раждането на Елена
Сватбата на Пелей и Тетида
Раждането на Парис
Сватбата на Менелай и Елена
Отвличане на Елена
Начало на войната
Край на войната
Съдбата на победените
Завръщане на ахейските герои
Поеми за Троянската война
Глава пета - “ИЛИАДА”
История на творбата
Сюжет
Тема
Структура на поемата
Схема на действието
Основни групи персонажи в поемата
Ахейци
Троянци
Богове
Идеята за съдбата в “Илиада”
Симетрия на поемата
Глава шеста - “ИЛИАДА” - ПЕСЕН ПЪРВА
Основни персонажи
Структура на песента
Симетрия в песента
Симетрия в конфликтите
Симетрия между I и ХХIV песен
Глава седма - “ИЛИАДА” - ПЕСЕН ШЕСТА
Основни персонажи
Структура на песента
Симетрия в песента
Войната и мирът
Двете лица на мира
Глава осма - “ИЛИАДА” - ПЕСЕН ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
Основни персонажи
Структура на песента
Симетрия в песента
Симетрия на действията
Симетрия около везните на Зевс
Глава девета - СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА
Поява и обща характеристика на старогръцката лирика
Поява и разцвет
Обща характеристика
Класификация на лириката
Декламативна лирика
Елегия
Видове елегии:
Ямб
Песенна лирика (мелика)
Солова лирика
Хорова лирика
Глава десета - СТАРОГРЪЦКА ДРАМА
Произход на старогръцката драма
Характеристика на понятието “празник”
Старогръцките празници
Мистериални празници
Немистериални празници
Общогръцки (панелински) празници
Атински празници
Големите Дионисии
Митът за Дионис в контекста на старогръцката празничност
Социално съдържание на мита за Дионис
Дионис - “идващ” и “преследван” бог
Дионис и виното
Дионисовият ентусиазъм, оргията и идеята за освобождаването
Постигането на Дионис като религиозен опит
Характер на драматическото състезание
Авторът и неговият екип
Жури
Награди
Архитектурно устройство на античния театър
Сценична техника
Актьорско облекло и сценична игра
Сценична игра
Глава единадесета - СТАРОГРЪЦКА (АТИЧЕСКА) ТРАГЕДИЯ
Постановка на трагедията
Хор
Актьори
Структура на трагедията
Особености на театралното общуване
Представяне на човека в трагедията
Трагичното като естетическа категория
Персонажна схема
Сюжет на трагедията
Трагедията като фабула
Основна проблематика на сюжета
Структура на сюжета като ситуация
Системата от събития в сюжета на трагедията
Правило за “трите единства” в трагедията
Естетика на старогръцката трагедия
Аристотел за трагедията
Що е трагедия
Що е образцова трагедия
Аристотел за трагическия герой
Изисквания към трагическия герой
Идеалният трагически герой
Вината на трагическия герой
Зрителско възприятие на трагедията
Функцията на трагедията в рамките на Дионисовите празници
Театралното общуване като ритуал
Съдбата на централния герой в трагедията като жертвоприношение
Глава дванадесета - “ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ” ОТ ЕСХИЛ
Светогледът на Есхил
Особености на Есхиловата драматургия
Новаторство в постановката
Избор на сюжети
Композиция
Трагическият конфликт
Недраматичност на трагедиите
Герои
“Прикованият Прометей” - история на творбата
Прометей и митологичният архетип на културния герой
Културният герой
Митът за Прометей и неговите трактовки в контекста
на старогръцкото схващане за човешката история
Митичният разказ за Прометей
Версията на Хезиод
Версията на Есхил
Жанрова и стилистична характеристика на “Прикованият Прометей”
Особености на драматическото действие
Сюжетен ход
Роля на Хора
Характери в трагедията
Глава тринадесета
“Антигона” от Софокъл
Идейно-философски възгледи на Софокъл
Човекът и съдбата
Човешко поведение и лична отговорност
Особености на Софокловата драматургия
Новаторство в постановката
Композиция
Герои
Черти на Софокловите трагедии
Сюжет
Композиция
Героят на Софокъл
“Антигона” - митологична основа
Жанрова и стилистична характеристика на “Антигона”
Сюжетен ход
Роля на Хора
Характери в трагедията
Принцип на изграждане на характерите в “Антигона”
Образът на Антигона 86
Същност на основния драматичен конфликт
Социалнополитическа основа на “Антигона”
Креон и Антигона (Сравнителна характеристика)
Някои идейни изводи
Глава четиринадесета - “ЕДИП ЦАР” ОТ СОФОКЪЛ
“Едип цар” - митологична основа
Жанрова и стилистична характеристика
Сюжетен ход
Основни конфликти
Роля на Хора
Характери в трагедията
Образът на Едип
Едип цар и Едип тиран
Същност на основния драматичен конфликт
Идеята за слепотата и просветлението
Глава петнадесета - “ВАКХАНКИ” ОТ ЕВРИПИД
Идейно-философски възгледи на Еврипид
Новаторството на Еврипид
Основни теми в Еврипидовите трагедии
Неконвенционалност на Еврипидовия мироглед
Човекът у Еврипид
Влиянието на софистите
Особености на Еврипидовата драматургия
“Вакханки” - митологична основа
Сюжетен ход
Роля на хора
Характери в трагедията
“Вакханки” - общо интерпретационно поле
Глава шестнадесета - СТАРОГРЪЦКА КОМЕДИЯ
Произход на старата атическа комедия
Постановка на старата комедия
Хор
Актьори
Структура на старата комедия
Стилистика на старата комедия
Средна атическа комедия
Нова атическа комедия
Мим
Глава седемнадесета - “КОННИЦИТЕ” ОТ АРИСТОФАН
Мирогледът на Аристофан
Идеен смисъл на комедиите на Аристофан
Стилистични и жанрови характеристики на Аристофановите комедии
Три периода в творчеството на Аристофан
“Конниците” - история на творбата
Особености на драматическото действие
Характери в комедията
“Конниците” - социално послание на творбата
Глава осемнадесета - ЕЛИНИЗЪМ
Що е елинизъм
Периодизация на елинизма
Елинистическият човек
Философията през елинизма
Религиозен живот
Литература на елинизма
Основни характеристики
Драмата през елинизма
Елинистичният театър
Влиянието на Еврипид върху драматичните жанрове през елинизма
Малки поетически форми
Епос
Учена поезия
Елинистична проза
Ораторска проза
Историография
Философска проза
Художествена проза
Глава деветнадесета - РИМСКА ЛИТЕРАТУРА
Периодизация
Долитературен период (от V в. до 240 г. пр. Хр.)
Културно развитие: религия и митология
Древната римска словесност
Поезия
Драма
Епос
Проза
Ранна римска литература (240-81 г. пр. Хр.)
Културно развитие
Идеология и ценностна система на римляните
Елинизация на римската култура
Литературно развитие
Поезия (епос, лирика и драма)
Промени в драмата през втората половина на II в. пр. Хр.
Театърът в Рим
Проза
Златен век (81 пр. Хр.-14 г. сл. Хр.)
Културни тенденции
Литературно развитие
Време на Цицерон (81-43 г. пр. Хр.)
Време на Август (43 пр. Хр.-14 г. сл. Хр.)
Сребърен век (14-117 г. сл. Хр.)
Културно развитие
Литературно развитие
Късна римска литература от епохата на империята (117 г.-III в. сл. Хр.)
Културно развитие
Литературно развитие
Период на късната античност (IV-VI в.)
Приложение 1 - Гръко-римска античност - хронологична таблица
Приложение 2 - Генеалогия на гръцките божества и герои
Речник на имената и термините
Библиография
Интернет връзки