Архив за етикет: пунктуация

Как да пишем мерните единици по SI

Често ми се налага да правя предпечат на научни издания и със съжаление трябва да отбележа, че немалко от пишещите в тези издания не са наясно как се пишат мерните единици по SI. На всичкото отгове това са знания от началното училище, пък и неотменна част от тяхната работа. Затова ще отделя няколко реда за тези единици — белким помогне на някого.

Като начало — Международната система единици — SI (Sys­teme Inter­na­tional d’Unites) е изградена върху седем мерни единици: метър, секунда, килограм, ампер, келвин, мол, кандела. Най-общо принципите за изписване са следните:

 • означенията се изписват с латински или кирилски букви БЕЗ точка след тях;
 • означенията се изписват с малки букви, освен ако не произлизат от лично име: — A  (ампер) от името на френския физик Ampere;
 • не се изписват в курсив, за да се отличават от означенията за променливите в изразите и формулите;
 • между числото и означението на мерната единица задължително се оставя интервал (шпация, пробел).

Ето и списък с мерните единици и техните пълни и кратки означения на латиница и кирилица (в скоби):

 • Дължина — meter (метър) — m (м)
 • Маса — kilo­gram (килограм) — kg (кг)
 • Време — sec­ond (секунда) — s (с)
 • Сила на електрически ток — ampere (ампер) — A (A)
 • Интезитет на светлина — can­dela (кандела) — cd (кд)
 • Количество вещество  — mole (мол) — mol (мол)
 • Термодинамична температура — kelvin (келвин) K — K

Към тези основни единици се добавят и производни:

 • Равнинен ъгъл — радиан — rad (рад)
 • Пространствен ъгъл — стерадиан — sr (ср)
 • Честота — hertz (херц) — Hz (Хц)
 • Налягане — pas­cal (паскал) –Pa (Па)
 • Енергия — joule (джаул) — J (Дж)
 • Мощност — watt (ват) — W (Вт)
 • Електрически заряд, количество електричество — coulomb (кулон) — С
 • Електрически потенциал — volt (волт) — V (В)
 • Капацитет — farad (фарад) — F
 • Електрическо съпротивление — ohm (ом) — W
 • Електрическа проводимост — siemens (сименс) — S
 • Магнитен поток — weber (вебер) — Wb
 • Магнитна индукция — tesla (тесла) — T
 • Индуктивност — henry (хенри) — H
 • Осветеност — lux (лукс) — lx
 • Активност на радиоактивен източник — bec­querel (бекерел) — Bq
 • Погълната доза от йонизираща радиация — gray (грей) — Gy
 • Еквивалентна доза от йонизираща радиация — siev­ert (сиверт) — Sv

Кратните (за по-големи или по малки стойности) мерни единици се образуват с помощта на представки, съответстващи на размерността. Всяка следваща мерна едницица е кратна на 10. Например: метър — за по-малки единици: дециметър (10–1), сантиметър (10–2), милиметър (10–3) и т.н.

По-малки кратни:

 • deci деци) (10–1) — d
 • centi санти) (10–2) — c
 • milli (мили) (10–3) — m
 • micro (микро) (10–6) -m
 • nano (нано) (10–9) — n
 • pico (пико) (10–12) — p
 • femto (фемто (10–15) — f
 • atto (ато) (10–18) — a
 • zepto (цепто) (10–21) — z
 • yocto (йокто) (10–24) — y

По-големи кратни:

 • deca (дека) (101) — da
 • hecto (хекто) (102) — h
 • kilo (кило) (103) — k
 • mega (мега) (106) — M
 • giga (гига) (109) — G
 • tera (тера) (1012) — T
 • peta (пета) (1015) — P
 • exa (екса) (1018) — E
 • zetta (зета) (1021) — Z
 • yotta (йота) (1024) — Y

Как да пишем числителни редни с римски цифри

Напоследък все по-често срещам плакати, обяви, транспаранти и какви ли  още не източници на послания, където има изписано приблизително следното: “V-та конференция по…” В случая може да е осма, дванадесета, да бъде митинг, събрание и какво ви още не. Общото между тези съобщения е, че са грешни като изписване. В българския правопис като традиция се е наложило изписването на числителните редни с римски цифри. И тъй като те се използват именно и само за това, отпада необходимостта от добавянето на наставка (суфикс) след нея. Ако държите да използвате наставка, тогава трябва да изписвате числото с арабски цифри. В нашия случай: “5-а конференция по…”. Разполагате и с още 2 варианта на изписване. С думи — “Пета конференция по…”, или пък с арабски цифри и точка — “5. конференция по…”. И за да внеса малко смут в цялата история — все пак може след число с римски цифри да се поставя суфикс. Това е допустимо, ако числителното, изразено с римските цифри, е членувано. Например — “това беше споменато на петата конференция по…” би могло да бъде заменено и с “това беше споменато на V-та конференция по…”. В случая “-та” е членна форма на числителното име “пета”.

Няколко думи за обръщенията

Понякога дори и консервативни институции като банките подценяват правилния български език в рекламите си. В случая говорим за пунктуационна грешка. Думите “мамо” и “татко” са обръщения. А правилото за обръщенията в българския език е едно — винаги се отделят със запетая. Правилното пунктуационно изписване трябва да бъде “Чао, мамо, чао, татко!” И като съм отворил дума за обръщенията, нека спомена и за друг вариант — ако имате определение към обръщението. Тогава и то ще бъде отделено със запетаята. Да речем “Чао, мила мамо, чао, скъпи татко!” По-сложно стоят нещата с частиците. Там запетаята винаги е след частицата (освен ако тя не е в края на изречението). Ако частицата предхожда обръщението — то тя се отделя със запетая от него, ако е зад него — запетаята е след частицата. Например — “Кажи бе, мамо!” или “Мамо бе, къде ми е шапката?”. Самите частици също мотаг да бъдат използвани за обръщения — и тогава пак се отделят със запетаи. Например — “Хей, я ела тука!” или пък “И да ме чакаш, ей!”

Да си кажем кривиците 2

Всички бъркат — ние най вече! 🙂

След като мога да пощипвам другите, редно е да спомена (съвсем бегло — да не мислите, че ще си призная всичко?! :-)) и глупостите, сътворени от моите ръчици. Дано ви е от полза.

Да си кажем кривиците

Тази рубрика има за цел да се занимава с грешките в рекламата. Не става дума за случайните грешки, допуснати в суматохата, а по-скоро за непознаването или игнорирането на основни правила в правописа, пунктуацията и типографията. Тук нямам за цел да обидя или унизя колегите, вложили много труд в изработката на дадена реклама, а по-скоро да посоча това, което намирам за неправилно и как да се подходи, за да се избегне в бъдещи проекти.