Архив за етикет: набор

Има ли стандарти, свързани с набора и предпечтната подготовка?

БДС 6543:1985 “Вестници“
БДС ISO 6357:2004 “Документация. Заглавия на гърба на книги и други издания“
БДС ISO 2145:1999 “Документация. Номериране на разделите и подразделите в писмените документи“
БДС 824:1974 “Знаци коректурни“
БДС ISO 1086:2002 “Информация и документация. Заглавни листове на книги“
БДС ISO 4:2004 “Информация и документация. Правила за съкращаване на заглавни думи и заглавия на публикации“
БДС EN ISO 9706:2000 “Информация и документация. Хартия за документи и печатни издания. Изисквания за устойчивост на стареене” (ISO 9706:1994)
БДС 3538:1989 “Книги, брошури и списания“
БДС 1591:1975 “Математически знаци и правила за набиране на математически формули“
БДС 7765:1987 “Оригинали за полиграфическо репродуциране. Технически изисквания“
БДС 8200:1987 “Оригинали текстови авторски и издателски. Технически изисквания“
БДС 5180:1983 “Печатни пропагандни и рекламни изделия”,
БДС 1596:1973 “Транслитерация на българските думи с латински букви”

Каква е разликата между печатната, авторската и издателската кола?

Печатната кола е свързана с обема на печатното изделие. Стандартно една печатна кола е 16 страници. Според броя на печатните коли се определя и обемът на хартиеното тяло. В зависимост от оформлението и избрания формат една печатна кола може да съдържа различен брой знаци и иилюстрации. За разлика от нея авторската кола е свързана с измерването на обема на ръкописа. Една авторска кола съдържа 20 000 знака текст или 350 реда стихотворен текст, или 1500 кв. см. илюстрации. Издателската кола от своя страна също е условна мерна единица. Тя служи за планиране и измерване на обема на печатната продукция. За една и.к. се приема площта, отпечатана на едната страна на лист 600х900 мм (или печатна кола с формат 600х900/16). В зависимост от формата на изданието обемът му се преизчислява в и.к. с помощта на коефициент, умножен по печатните коли. Условната издателска кола (УИК) съдържа 40 000 знака или 500 реда стихотворен текст, или 3000 кв. см илюстрации.

Изисквания на БДС за стандартна машинописна страница

Според БДС стандартната машинописна страница се отпечатва на хартия с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и дясно – 2 см, и ляво – 3,5 см. (Полето вляво е с по-голяма широчина, за да може при нужда страницата да се перфорира и подвързва в папка). Съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите). Толкоз!

Ако работите с MS Word, трябва да имате предвид, че по подразбиране Word задава формат на листа Let­ter, който е стандартен за американците. Ще трябва от менюто File да изберете командата Page Setup и оттам да промените размера на публикацията — от  таба Paper избирате А4, а от таба Mar­gins задавате полетата — горе (Top), долу (Bot­tom) и дясно (Right) – 2 см, и ляво (Left) – 3,5 см. След което трябва да натиснете бутона Default…, за да може този размер на страницата и полета да бъдат по подразбиране за програмата. Остава да настроите и прословутите 1800 знака, което в Word не е много лесно, защото програмата трудно може да бъде настроена за фиксиран брой редове и знаци. Ако използвате шрифта по подразбиране – Times­NewRo­man, трябва да му зададете големина на шрифта (Font Size) 14 пункта, разредка (Line Spac­ing) – 1,5 и (евентуално) в папката Char­ac­ter Spac­ing на диалоговия прозорец Font за Scale да въведете стойност 105%. Все пак трябва да поекспериментирате малко, докато се получи задоволителен резултат.

Колко знака събира една наборна страница, написана на Word?

Броят на знаците не е фиксиран. Той зависи от настройките на размера на страницата, на полетата, на големината на шрифта (кегел, Font Size) и разредката (Lead­ing, Line Spac­ing). Ако се използват стойностите по подразбиране – формат Let­ter, шрифт Times­NewRo­man с големина на шрифта 12 пункта и разредка Sin­gle, може да се съберат повече от 4000 знака. Ако ще предавате наборни материали, не използвайте настройките по подразбиране. Ще трябва да спазите изискванията на БДС за наборна машинописна страница — 1800 знака на 30 реда.