Тестове по история за националния изпит-тест по обществени науки след VII клас - Дял I Тестове по история - корица

 

ПРАИСТОРИЯ И ДРЕВЕН ИЗТОК

1. Питекантропус еректус означава:
А. гигантска маймуна
Б. маймуночовек
В. изправен маймуночовек
Г. човекоподобна маймуна
2. Приблизителната възраст на питекантропа е:
А. 800 хил. г. пр. Хр.
Б. 750 хил. г. пр. Хр.
В. 100 хил г. пр. Хр.
Г. 5-4 млн. г. пр. Хр.
3. Прародина на човечеството е:
А. Южна Азия
Б. тропическият пояс
В. Африка
Г. Танзания
4. Кой създава теорията за произхода на човека от маймуната:
А. германският естественик Хаберер
Б. скромният учител Фулрот
В. английският естественик Дарвин
Г. холандският лекар Дюбоа
5. Възрастта на хомо сапиенс е:
А. 100 хил. г. пр. Хр.
Б. 50 хил. г. пр. Хр.
В. 1 млн. г. пр. Хр.
Г. 50-40 хил. г. пр. Хр.
6. До откриването на земеделието човек се препитава с:
А. лов
Б. лов, риболов и събиране на диворастящи плодове
В. събиране на семена
Г. събиране на горски плодове
7. Неолитна революция означава:
А. преход от лов и събирателство към земеделие и скотовъдство
Б. поява на нови оръдия на труда
В. възникване на първите постоянни селища
Г. увеличаване броя на населението
8. Най-старото злато в света е открито:
А. на територията на Плодородния полумесец
Б. в некропол във Варна
В. в с. Градешница
Г. на територията на Месопотамия
9. Раннобронзовите култури на Балканите се свързват с:
А. появата на номадите
Б. благоприятния влажен климат
В. появата на индоевропейците
Г. появата на писмеността
10. Люлка на земеделската култура е:
А. Египет
Б. Месопотамия
В. Шумер и Акад
Г. Персия
11. Увеличаването на населението и съсредоточаването на големи групи от хора в Древния Изток води до:
А. мащабна строителна дейност
Б. съсредоточаване на властта в ръцете на владетеля
В. създаване система на отчетност
Г. създаване на държавен апарат и администрация
12. Първата европейска континентална цивилизация се появява в:
А. Северна Гърция
Б. Микена
В. Тракия
Г. Троя
13. Първата професионална армия е създадена в:
А. Шумер Б. Акад В. Египет Г. Финикия
14. Цивилизацията се заражда с появата на:
А. писмеността
Б. града като форма на държавна и политическа организация
В. империята
Г. развитата държавна администрация
15. Акад достига до своето най-голямо могъщество:
А. през IV хил. пр. Хр.
Б. по времето на Саргон
В. по времето на Нарамсин
Г. през втората половина на III хил. пр. Хр.
16. Най-известните финикийски градове са:
А. Ур, Урук, Лагаш
Б. Мемфис, Тива, Ахетатон
В. Гавгамела, Персеполис, Пасаргада
Г. Библос, Сидон, Тир
17. Смята се, че буквената азбука е създадена в:
А. Месопотамия
Б. Шумер и Акад
В. Финикия
Г. Египет
18. Известни монархии в Древния Изток са:
А. Египет, Асирия, Вавилон, Шумер, Акад, Месопотамия
Б. Финикия, Израил, Персия, Хетското царство, Акад, Месопотамия, Вавилон
В. Египет, Вавилон, Асирия, Хетското царство, Израил и Персия
Г. Египет, Вавилон, Асирия, Хетското царство, Израил и Финикия
19. За начало на Старото египетско царство се приема:
А. 2625 г. пр. Хр.
Б. 2061 г. пр. Хр.
В. 3061 г. пр. Хр.
Г. 3150 г. пр. Хр.
20. Голямото строителство на пирамиди е от времето на:
А. Старото египетско царство
Б. Новото египетско царство
В. Долното египетско царство
Г. Южното египетско царство
21. Основна причина за отслабването на централната власт в Старото египетско царство е:
А. нашествието на хиксосите
Б. голямото териториално разширение
В. стремежът на местните владетели към отделяне от централната власт
Г. разорителни войни между Горен и Долен Египет
22. Tутмос III разширява границите на Египет до:
А. Финикия и Сирия
Б. р. Ефрат
В. крайбрежието на Палестина
Г. Синайския полуостров
23. Снефру е:
А. египетски фараон
Б. египетски бог, покровител на фараоните
В. върховен бог на цяла Месопотамия
Г. цар на Хетското царство
24. Набопаласар е:
А. асирийски цар от XII в. пр. Хр.
Б. вавилонски цар разрушил Ниневия
В. персийски владетел, покорил Нововавилонското царство
Г. нововавилонски владетел, прочут с мащабното си строителство
25. Нaвуходоносор II e владетел, построил:
А. висящите градини на Семирамида
Б. Вавилонската кула
В. Улицата на процесиите
Г. внушителен царски дворец в Ниневия
26. Управлението на Хамурапи е известно най-вече с:
А. въвеждане на законодателство
Б. въстание на асирийците, довело до разпадането на Вавилон
В. подобряване на системата на напояване
Г. превземане на Вавилон от племената на каситите
27. Хетското царство е създадено през:
А. 1595 г. пр. Хр.
Б. 1550 г. пр. Хр.
В. 1650 г. пр. Хр.
Г. 1380 г. пр. Хр.
28. През 539 г. пр. Хр. Нововавилонското царство е покорено от:
А. Шупилулиума I
Б. Рамзес II
В. Дарий I
Г. Кир II
29. От края на XV в. пр. Хр. амбицията на Хетското царство е завладяване на:
А. Източното Средиземноморие
Б. долината на р. Нил
В. Анатолийското плато
Г. Месопотамия
30. Бехистунският надпис е изсечен на:
А. стела Б. глинена плочка В. стена Г. скала
31. Най-голямо могъщество Ахеменидската държава постига при:
А. Кир I
Б. Кир II
В. Дарий I
Г. Теглат Палазар I
32. По времето на Дарий I Персеполис е в границите на:
А. Египет
Б. Персия
В. Хетското царство
Г. Мидийското царство
33. Кой от изброените паметници не е едно от Седемте чудеса на света:
А. портата на Ищар
Б. гробницата на Мавзол
В. Александрийският фар
Г. храмът на Артемида в Ефес
34. Основният извор за историята на евреите е:
А. археологическите разкопки
Б. Библията
В. глинени плочки с клинописно писмо
Г. библиотеката на Ашурбанипал
35. Кой от изброените владетели не е асирийски:
А. Ашурбанипал
Б. Теглат Палазар
В. Набопаласар
Г. Семирамида
36. Евреите са изведени от Египет от:
А. Мойсей Б. Давид В. Самсон Г. Авраам
37. Обетована земя се нарича:
А. долината на р. Нил
Б. Ханаан
В. Двуречието
Г. Бактрия
38. Пръв владетел на Израил става:
А. Саул Б. Давид В. Авраам Г. Соломон
39. Книга на книгите наричат:
А. Книга на мъртвите
Б. Библията
В. Стария завет
Г. Епоса на Гилгамеш
40. Най-древните еврейски ръкописи, достигнали до нас са:
А. Старият завет
Б. Десетте Божи заповеди
В. Кумранските свитъци
Г. глинени плочки с клинопис
41. Под империя се разбира:
А. централизирана държавна организация
Б. междудържавно обединение
В. територия и власт, надхвърлящи рамките на региона
Г. високо ниво на градски живот и цивилизация
42. За да просъществува една империя трябва:
А. да има силно управление, силна армия и да завладява нови земи
Б. да наложи общ език и религия
В. да организира единна администрация
Г. да уеднакви правовата система във всички провинции
43. Най-способната и подготвена армия в Източния свят е:
А. хетската
Б. египетската
В. персийската
Г. асирийската
44. Култът към животните се нарича:
А. монотеизъм
Б. тотемизъм
В. еретизъм
Г. политеизъм
45. “Ка” е:
А. небесна богиня
Б. повелител на Нил
В. двойник, сянка на всяко живо същество
Г. статуя на покойник
46. Енума Елиш е:
А. химн в чест на бог Атон
Б. син на Слънцето в Древния Египет
В. мит за бог Мардук
Г. монотеистично учение
47. Ехнатон е:
А. столица на Египет
Б. египетски фараон, провел религиозна реформа
В. единствен бог в Египет, олицетворяващ слънчевия диск
Г. египетски фараон, преместил столицата от Мемфис в Тива
48. Амон Ра е считан за:
А. единствен бог в Египет
Б. родител на боговете и хората в Египет
В. върховен бог на Асирия
Г. владетел на подземното царство
49. Битка с Тиамат води:
А. Енлил Б. Мардук В. Шамаш Г. Сет
50. Корените на еврейския монотеизъм са в историята на:
А. Египет Б. Асирия В. Шумер Г. Вавилон

 

ОТГОВОРИ

 

 

ДЯЛ I

ПРАИСТОРИЯ И ДРЕВЕН ИЗТОК
1-В; 2-Б; 3-Б; 4-В; 5-Г; 6-Б; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-Б; 11-Г; 12-Б; 13-Б; 14-Б; 15-В; 16-Г; 17-В; 18-В; 19-Г; 20-А; 21-В; 22-Б; 23-А; 24-Б; 25-В; 26-А; 27-В; 28-Г; 29-А; 30-Г; 31-В; 32-Б; 33-А; 34-Б; 35-В; 36-А; 37-Б; 38-А; 39-Б; 40-В; 41-В; 42-А; 43-Г; 44-Б; 45-В; 46-В; 47-Б; 48-Б; 49-Б; 50-А;