Наръчник по предпечат - част I: QuarkXPress 4.0
Съдържание QuarkXpress 4 - корица

 

1. Уводни думи, понятия, термини и жаргони
1.1. Понятия и термини, свързани с компютъра
1.1.1. Какво ви е необходимо
1.1.2. Щракване (Clicking), двойно щракване (Double clicking) и влачене (Dragging)
1.1.3. Карета (Boxes)
1.1.4. Обекти (Items)
1.1.5. Менюта (Menus)
1.1.6. Команди (Commands) и диалогови кутии (Dialog boxes)
1.1.7. Диалогови кутии (Dialog boxes) и опции (Options)
1.1.8. Кратки клавишни команди (Shortcut Keys)
1.1.9. Мерни единици (Measures)
1.2. Понятия и термини, свързани с шрифта
1.2.1. Шрифт (Font) и начертание (Typeface)
1.2.2. Серифни, безсерифни и декоративни шрифтове (Serif, sans serif and artistic fonts)
1.2.3. Семейство шрифтове (Font family)
1.2.4. Видове букви. Елементи на буквата
1.2.5. Граници на шрифта. Базова линия (Baseline)
1.2.6. Кегел (Font size)
1.2.7. Кърнинг (Kerning)
1.2.8. Тракинг (Tracking)
1.2.9. Лединг (Leading)
1.3. Видове компютърни шрифтове (Computer Fonts)
1.3.1. Шрифтове True Type (True Type Fonts)
1.3.2. Шрифтове Type 1 (Type 1 Fonts)
1.3.3. Шрифтове Open Type (Open Type Fonts)
1.4. Понятия и термини, свързани с илюстрациите
1.4.1. Векторни графики (Vector graphics)
1.4.2. Растерни графики (Bit-mapped graphics)
1.4.3. Файлови формати за илюстрации (Picture files)
1.4.4. Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)
1.4.5. Пътища (Paths)
1.4.6. Алфа канали (Alpha channels)
1.5. Понятия и термини, свързани с цветовите модели
1.5.1. CMYK цветови модел (CMYK Color model)
1.5.2. RGB цветови модел (RGB Color model)
1.5.3. HSB цветови модел (HSB Color model)
1.5.4. LAB цветови модел (LAB Color model)


2. Инсталиране и работен екран на QuarkXPress
2.1. Инсталиране на QuarkXPress (Installing QuarkXPress)
2.2. Какво има на работния екран (Working Window)
2.2.1. Заглавна ивица (title bar)
2.2.2. Ивица с менюта (Menu bar)
2.2.3. Мерни скали (Rulers)
2.2.4. Ивици за превъртане на екрана (Scroll bars)
2.2.5. Работно поле (Working area)
2.2.6. Палитри (Palettes)
2.3. Палитра с инструменти (Tool palette)
2.3.1. Инструмент Обект (Item tool)
2.3.2. Инструмент Съдържание (Content tool)
2.3.3. Инструмент Завъртане (Rotation tool)
2.3.4. Инструмент Лупа (Zoom tool)
2.3.5. Инструмент Текстово каре (Text box tool)
2.3.6. Инструмент Правоъгълно (квадратно) каре за илюстрация (Rectangle Picture Box tool)
2.3.7. Инструмент Правоъгълно (квадратно) каре за илюстрация със заоблени ъгли (Rounded-corner Picture Box tool)
2.3.8. Инструмент Елипсовидно (кръгло) каре за илюстрация (Oval Picture Box tool)
2.3.9. Инструмент Каре за илюстрация, изградено с криви на Безие (Bezier Picture Box tool)
2.3.10. Инструмент Линия (Line tool)
2.3.11. Инструмент Ортогонална линия (Orthogonal Line tool)
2.3.12. Инструмент за създаване път на текст (Line Text-Path tool)
2.3.13. Инструмент за свързване на текстови карета (Linking tool)
2.3.14. Инструмент за прекъсване на връзката между текстови карета (Unlinking tool)
2.3.15. Инструмент за създаване на звезди (Starburst tool)
2.4. Размерна палитра (Measurements palette)
2.4.1. При текстови карета (With Text Boxes)
2.4.2. При карета за илюстрации (With Picture Boxes)
2.4.3. При линии (With Lines)
2.4.4. При криви на Безие (With Bezier Lines)
2.5. Палитра с цветовете (Colors palette)
2.5.1. При текстови карета (With Text Boxes)
2.5.2. При карета за илюстрации (With Picture Boxes)
2.5.3. При линии (With Lines)
2.5.4. При текст по път (With Text-Path Lines)
2.6. Палитра със стиловете (Style Sheets palette)
2.7. Палитра за трапинга (Trap Information palette)
2.8. Палитра с макета на документа (Document Layout palette)
2.9. Палитра на библиотека (Library palette)
2.10. Водачи (Guides)
2.10.1. Ограничители на наборното поле (Margins)
2.10.2. Помощни водачи (Guides)
2.10.3. Мрежа на базовата линия (Baseline Grid)
2.10.4. Непечатуеми символи (Invisibles)


3. Работа с документи
3.1. Създаване на нов документ (Creating a new document)
3.2. Формати на документите (Paper formats)
3.2.1. Формат А3 (A3 Format)
3.2.2. Формат А4 (A4 Letter Format)
3.2.3. Формат А5 (A5 Format)
3.2.4. Формат B4 (B4 Format)
3.2.5. Формат B5 (B5 Format)
3.2.6. Формат US Letter (US Letter Format)
3.2.7. Формат Tabloid (Tabloid Format)
3.2.8. Формат US Legal (US Legal Format)
3.2.9. Други формати (Other Formats)
3.3. Запазване на документ (Saving a document)
3.4. Връщане към предишна запазена версия на документа (Revert To Saved)
3.5. Запазване на страница като EPS (Saving page as EPS)
3.6. Запазване копие за печат другаде (Collect for Output)
3.7. Отваряне на съществуващ документ (Opening a document)
3.8. Затваряне на документ (Closing a document)
3.9. Страници на документа (Pages)
3.9.1. Добавяне на страници (Inserting pages)
3.9.2. Изтриване на страници (Deleting pages)
3.9.3. Местене на страници (Moving pages)
3.9.4. Придвижване между отделните страници в документа (Moving thru the document)
3.9.5. Номерации на страниците (Numbering pages)
3.10. Маска на страниците (Master page)
3.10.1. Форматиране на мастер страница (Formating a master page).
3.10.2. Създаване на нови мастер страници (Creating new master pages)
3.10.3. Присвояване към мастер страница (Attaching a master page)
3.10.4. Премахване на мастер страница (Deleting a master page)
3.10.5. Придвижване между мастер страниците (Moving thru master pages)
3.11. Променяне параметрите на документа (Changing document setup)
3.12. Добавяне на стилове и цветове (Appending styles and colors)
3.13. Създаване на нов раздел (Creating a new section)


4. Текстово каре
4.1. Създаване на текстово каре (Creating a text box)
4.1.1. Създаване на правоъгълно или овално каре (Creating a rectangular or oval text box)
4.1.2. Създаване на каре с криви на Безие (Creating a Bezier text box)
4.1.3. Създаване на каре с криви Freehand (Creating a Freehand text box)
4.1.5. Създаване на каре с формата на звезда (Creating a star text box)
4.2. Избиране на каре (Activating a text box)
4.3. Изтриване на каре (Deleting a text box)
4.4. Дублиране на каре (Duplicating a text box)
4.5. Създаване на връзка между карета (Linking text boxes)
4.6. Разкъсване на връзка между карета (Unlinking text boxes)
4.7. Застъпване на карета (Overlap boxes)
4.8. Увеличаване на екранното изображение (Zooming a text box)
4.9. Групиране на карета (Grouping boxes)
4.10. Пропорционално скалиране съдържанието на групирани обекти (Scalling a group)
4.11. Заключване на каре (Locking a text box)
4.12. Заключване на обект в рамките на каре (Constrain)
4.13. Диалогова кутия Modify (Modify Dialog Box)
4.13.1. Папка Box (Box Tab)
4.13.2. Папка Text (Text Tab)
4.13.3. Папка Frame (Frame Tab)
4.13.4. Папка Runaround (Runaround Tab)
4.14. Преместване на каре (Moving a text box)
4.15. Променяне размерите на каре (Resizing a text box)
4.16. Завъртане на каре (Rotating a text box)
4.17. Изкривяване на каре (Skewing a text box)
4.18. Брой на колоните в каре (Number of columns)
4.19. Отстъп на текста в каре (Text inset)
4.20. Вертикално подравняване на текста в каре (Vertical alignment)
4.21. Цвят на фона на каре (Coloring a background)
4.22. Рамка на каре (Creating a border)
4.23. Промяна формата на каре (Reshaping a text box)
4.24. Промяна съдържанието на каре (Changing box content)
4.25. Обливане на каре с текст (Runaround)
4.26. Огледално обръщане на каре (Flipping a box)
4.27. Вграждане на каре в каре (Anchoring a box)
4.28. Команда Step and Repeat. Super Step and Repeat
4.29. Подравняване на карета (Space/Align...)


5. Каре за илюстрации
5.1. Създаване на каре за илюстрации (Creating a picture box)
5.2. Избиране на каре (Activating a picture box)
5.3. Изтриване на каре (Deleting a picture box)
5.4. Дублиране на каре (Duplicating a picture box)
5.5. Застъпване на карета (Overlap boxes)
5.6. Увеличаване на екранното изображение (Zooming a picture box)
5.7. Групиране на карета (Grouping a boxes)
5.7. Скалиране съдържанието на групирани обекти (Scalling a group)
5.8. Заключване на каре (Locking a picture box)
5.9. Заключване на обект в рамките на карето (Constrain)
5.10. Диалогова кутия Modify ( Modify Dialog Box)
5.10.1. Папка Box (Box Tab)
5.10.2. Папка Picture (Picture Tab)
5.10.3. Папка Frame (Frame Tab)
5.10.4. Папка Runaround (Runaround Tab)
5.10.5. Папка Clipping (Clipping Tab)
5.11. Преместване на каре (Moving a picture box)
5.12. Променяне размерите на каре (Resizing a picture box)
5.13. Завъртане на каре (Rotating a picture box)
5.14. Изкривяване на каре (Skewing a picture box)
5.15. Цвят на фона на карето (Coloring a background)
5.16. Рамка на каре (Creating a border)
5.17. Промяна формата на карето (Reshaping a picture box)
5.18. Обливане на карето с текст (Runaround)
5.19. Създаване на път (Clipping a path)
5.20. Вграждане на каре за илюстрация в текстово каре (Anchoring a Picture Box)
5.21. Огледално обръщане на каре (Flipping a picture box)
5.22. Подравняване на карета (Space/Align...)


6. Работа с текст
6.1. Въвеждане на текст в каре (Typing a text in a text box)
6.2. Импортиране на текст (Importing a text)
6.3. Въвеждане на текст по път (Typing a text along a text path)
6.3.1. Диалогова кутия Modify (Modify Dialog Box)
6.4. Придвижване на маркера в текста (Moving the text insertion point)
6.5. Маркиране на текст (Marking a text)
6.6. Изтриване на текст (Deleting a text)
6.7. Въвеждане на специални символи (Typing special symbols)
6.7.1. Въвеждане от Character Map (Pasting from Character Map)
6.7.2. Въвеждане от клавиатурата (Typing from keyboard)
6.8. Запазване на текст (Save a Text)


7 Шрифт
7.1. Диалогова кутия Character Attributes (Character Attributes Dialog Box)
7.2. Променяне типа на шрифта (Changing a font type)
7.3. Променяне на кегела (Changing a font size)
7.4. Променяне стила на шрифта (Changing a font style)
7.5. Променяне на тракинга (Changing a tracking)
7.6. Променяне на кърнинга (Changing a kern)
7.7. Променяне на хоризонталното и вертикално скалиране (Changing a horizontal or vertical scale)
7.8. Отместване от базовата линия (Baseline Shift)
7.9. Оцветяване на шрифта (Coloring a font)
7.10. Стил на знаци (Character Style)
7.10.1. Задаване стил на знаци (Applying Character Style)
7.10.2. Създаване стил на знаци (Creating Character Style)
7.11. Огледално обръщане на текст (Flipping a text)
7.12. Преобразуване на текст в каре за илюстрация (Convert Text To Box)
7.12.1. Разделяне на каретата (Split boxes)
7.12.2. Обединяване на отделни карета (Merge boxes)
7.12.3. Промяна на съдържанието и формата на каретата (Changing a content and a shape)
7.13. Намиране и заместване на знаци от шрифт (Find and Change)
7.14. Заместване на шрифт (Replace Font)
7.14.1. Папка Font (Font Tab)
7.14.2. Заместване на шрифт при отваряне на документ


8. Абзац
8.1. Диалогова кутия Paragraph Attributes (Dialog Box Paragraph Attributes)
8.1.1. Папка Formats (Formats Tab)
8.1.2. Папка Tabs (Tabs Tab)
8.1.3. Папка Rules (Rules Tab)
8.2. Подравняване на абзаца (Aligning a paragraph)
8.3. Променяне на лединга (Changing a leading)
8.4. Променяне разстоянието между абзаците (Changing a paragraph space)
8.5. Променяне на отстъпите (Changing indents)
8.6. Подравняване по базовата линия (Locking to baseline grid)
8.7. Контрол на абзаците
8.8. “Бита” буква (Drop cap)
8.9. Контрол на сричкопренасянето
8.9.1. Диалогова кутия H&Js (H&Js dialog box)
8.9.2. Команда Hyphenation Exceptions (Command Hyphenation Exceptions)
8.9.3. Подсказващо сричкопренасяне (Suggested Hyphenation)
8.10. Табулатори (Tabs)
8.11. Линии на абзаците. (Rules)
8.12. Стилове на абзаците (Style Sheets)
8.13. Създаване и редактиране на стиловете (Creating and editing styles)
8.13.1. Редактиране на стила за основния текст (Editing a Normal Style)
8.13.2. Създаване на нов стил (Creating a new style)


9. Работа с илюстрации
9.1. Импортиране на илюстрации (Importing Pictures)
9.1.1. Команда Get Picture (Get Picture Command)
9.1.2. Команда Paste (Paste Command)
9.1.3. Вградени и свързани обекти (Embedded and Linked objects)
9.1.4. Команда Paste Special (Paste Special Command)
9.1.5. Команда Links (Links Command)
9.1.6. Вмъкване на обект (Insert Object Command)
9.2. Поместване на илюстрацията в карето (Fitting a picture)
9.3. Изваждане на илюстрацията извън карето (Extend a picture beyond picture box)
9.4. Редактиране на илюстрации (Editing pictures)
9.4.1. Редактиране контраста на илюстрация (Editing a picture contrast)
9.4.2. Редактиране на полутоновете (Editing a Halftone)
9.5. Завъртане на илюстрацията в карето (Rotating a picture in the box)
9.6. Изкривяване на илюстрация в рамките на карето (Skewing a picture in the box)
9.7. Огледално обръщане съдържанието на каре (Flipping a picture)
9.8. Оцветяване на илюстрация (Coloring a picture)
9.9. Проверка наличността на илюстрациите (Picture Usage)
9.10. Проверка цветовия модел (Profile Usage)


10. Линии
10.1. Създаване на линии (Creating lines)
10.2. Диалогова кутия Modify (Modify Dialog Box)
10.2.1. При прави линии (With Straight lines)
10.2.2. При криви линии (With Bezier lines)
10.3. Местене на линия (Moving a line)
10.4. Променяне дължината на линия (Changing a line length)
10.5. Променяне стила на линия (Changing a line style)
10.6. Създаване на стрелки (Creating arrowheads)
10.7. Променяне дебелината на линия (Changing a width)
10.8. Променяне цвета на линия (Changing a line color)
10.9. Променяне цвета на белия просвет (Changing a gap)
10.10. Обливане на линията с текст (Runaround)
10.11. Съединяване на линии (Join Endcaps)
10.12. Промяна формата и съдържанието на линии (Editing a shape and a content)
10.13. Създаване на нови линии (Dashes & Stripes Command)


11.Създаване и редактиране на цветове
11.1. Команда Color (Color command)
11.2. Създаване на нов цвят (Creating a color)
11.3. Създаване на Multi-Ink цвят (Creating a Multi-Ink Color)
11.4. Използване на каталожни цветове
11.5. Добавяне на цветове от друга публикация (Adding colors)
11.6. Изтриване на цвят (Deleting a color)
11.7. Дублиране на цвят (Duplicating a color)
11.8. Трапинг. Редактиране на трапинга (Editing a trap)


12. Библиотеки, индекси, списъци и книги
12.1. Библиотеки (Library)
12.1.1. Създаване на библиотека (Creating a library)
12.1.2. Отваряне на библиотека (Opening a library)
12.1.3. Затваряне на библиотека (Closing a library)
12.1.4. Редактиране на библиотека (Editing a library)
12.2. Индекси (Index)
12.2.1. Палитра Index (Index Palette)
12.2.2. Команда Build Index (Build Index Command)
12.3. Списъци (Lists)
12.3.1. Съставяне на списък (Creating a List)
12.3.2. Създаване на съдържание (Creating a TOC)
12.4. Книги (Books)


13. Печат и цветоотделяне
13.1. Команда Print (Print Command)
13.1.1. Папка Document (Document Tab)
13.1.2. Папка Setup (Setup Tab)
13.1.3. Папка Output (Output Tab)
13.1.4. Папка Options (Options Tab)
13.1.5. Папка Preview (Preview Tab)
13.1.6. Папка Profiles (Profiles Tab)
13.1.7. Команда Printer Setup (Printer Setup)
13.1.8. Диалогова кутия Print (Dialog box Print)
13.2. Цветоотделяне (Color Separation)
13.2.1. Проверка на цветовете
13.2.2. Проверка на илюстрациите
13.2.3. Настройка на принтера
13.2.4. Отпечатване
13.2.5. Особености при цветоотделяне на паус
13.2.6. Цветоотделяне на файл
13.3. Стилове за печат (Print Styles)


14. Настройки в QuarkXPress
14.1. Настройки в Document (Document Preferences)
14.1.1. Настройки в папка General (General Preferences Tab)
14.1.2. Настройки в папка Paragraph (Paragraph Preferences Tab)
14.1.3. Настройки в папка Character (Character Preferences Tab)
14.1.4. Настройки в папка Tools (Tools Preferences Tab)
14.1.5. Настройки в папка Trapping (Trapping Preferences Tab)
14.2. Настройки на приложението (Application Preferences)
14.2.1. Папка Display (Display Tab)
14.2.2. Папка Interactive (Interactive Tab)
14.2.3. Папка Save (Save Tab)
14.2.4. Папка XTension (XTension Tab)
14.3. Настройки на Color Mamagement (Color Mamagement Preferences)
14.3.1. Настройки на EfiColor
14.4. Настройки на Index (Index Preferences)


15. Практика за напреднали
15.1. Книга
15.1.1. Определяне на размер и наборно поле
15.1.2. Създаване на макет и стилове
15.1.3. Създаване на титулни страници
15.1.4. Оформление на тялото
15.1.5. Бележки под линия и текст под илюстрации
15.1.6. Съдържание и азбучен показалец
15.1.7. Създаване на библиография
15.1.8. Оформление на корицата
15.1.8. Особености при печат
15.2. Вестник
15.2.1. Разчитане на идейния проект (макет)
15.2.2. Създаване макет на страницата
15.2.3. Изливане на текст в каретата
15.2.4. Поставяне на илюстрациите
15.2.5. Поставяне на линиите
15.2.6. Оформление на заглавия и подзаглавия
15.2.7. Оцветяване
15.2.8. Специални ефекти
15.2.9. Особености при печат
15.3. Списание
15.3.1. Разчитане на идейния проект (макет)
15.3.2. Създаване макет на страницата
15.3.3. Изливане на текст в каретата
15.3.4. Поставяне на илюстрациите
15.3.5. Оцветяване
15.3.6. Специални ефекти
15.3.7. Особености при печат


Приложение 1 - Кратки клавишни команди
Приложение 2 - Формати на документи
Номерация на страниците в печатните коли
Азбучен показалец